ЦК Іноземних мов – Гладун Оксана Петрівна

Циклова комісія іноземних мов здійснює підготовку студентів  всіх спеціальностей з англійської, німецької та французької мов, та з польської мови у групах спеціальності «Туристичне обслуговування».

Стратегічною метою навчальної та виховної діяльності циклової комісії є формування нової висококультурної та освіченої генерації кваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці в різних сферах діяльності, які зможуть використати в майбутній професійній діяльності здобуті в коледжі знання з іноземної мови, застосувати сформовані вміння і навики в нових ситуаціях і забезпечать їм базу для навчання упродовж усього життя. Девізом викладачів циклової комісії є вислів:

«Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина»

Підготовка фахівців передбачає вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням:

 • перехідно-підготовчий цикл для вирівнювання початкових знань студентів і підготовки їх до оволодіння вузівською програмою;
 • базовий цикл. Соціокультурний компонент. Лінгвокраїнознавство передбачає розвиток загальних компетенцій та формування комунікативних мовленнєвих компетенцій;
 • ділова поїздка за кордон має за мету опанування студентами лексико-граматичним мінімумом для спілкування під час ділової поїздки в країну, мова якої вивчається;
 • професійно-орієнтований цикл дає можливість розширити і поглибити знання з іноземної мови за професійним спрямуванням, навчити студентів вживанню професійних термінів, реферуванню, роботі із спеціальною літературою, поглибити знання із спеціальності; навчання здійснюється у тісному зв’язку із майбутньою спеціальністю, враховуючи міждисциплінарні зв’язки.

До складу  комісії входить 8 викладачів, а саме:

 

Категорія

Звання,вчена ступінь

gladun

Гладун Оксана Петрівна

голова комісії

 

В

 В.М.

Жарко Віра Антонівна

1

altuh

Алтухова Мар’яна Сергіївна

спец.

Дацко Ольга Василівна

спец.

vasylova

Василова Наталія Василівна

2

kisil

Кісіль Любов Романівна

1

olesia

Рапова Олеся Степанівна

спец.

Викладацький колектив циклової комісії успішно вирішує поставлені перед ним навчально-методичні завдання. Викладачі циклової комісії є активними учасниками виставок, науково-практичних семінарів, беруть активну участь в роботі обласного методичного об’єднання викладачів іноземних мов ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, підготували ряд методичних розробок з методики викладання іноземних мов.

Циклова комісія працює над вирішенням таких основних проблем:

 • удосконалення змісту дисциплін з іноземної мови шляхом розробки навчальних програм, програмно-методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін, відповідно до нових галузевих стандартів та методики їх викладання за кредитно-модульною системою навчання;
 • впровадження активних форм занять, які спрямовані на комунікативно-орієнтоване навчання;
 • написання методичних розробок на базі власного досвіду;
 • удосконалення методичного та інформаційного забезпечення організації самостійної та творчо-пошукової роботи студентів;
 • продовження роботи з екологізації знань на заняттях з іноземної мови;
 • удосконалення навчально-матеріальної бази з метою створення сприятливих умов для навчання студентів, професійного зростання викладачів, підвищення ефективності педагогічного процесу;
 • спрямовування виховної роботи із студентами на піднесення національної свідомості і патріотизму, на духовне відродження суспільства.

Викладачі комісії працюють в усіх групах 1-3 курсів та групах 4 курсу ОТ.

За комісією закріплено три аудиторії №№ (11, 12, 17).